Povinná publicita projektu

A2COM Slovakia s. r. o. realizuje projekt s názvom

"Zdravotný asistent"Projekt Zdravotný asistent prichádza s unikátnym riešením, ktoré dokáže výrazne zlepšiť diagnostiku ochorení , správne nastavenie liečby, skrátiť čas rekonvalescencie a zmierniť obmedzenia v živote ludi so zdravotným postihnutím.


Projekt je podporený z operačného programu Ľudské zdroje

Spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

Prioritná os 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita: 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ: 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskrimináciewww.ludskezdroje.gov.sk www.ia.gov.sk www.esf.gov.sk